background

 Підготувала Корженевська В.М.

 Бабченко І. Складносурядне речення / І. Бабченко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 35-43.

 Конспекти уроків із тем: «Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому», «Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному», «Розділові знаки між частинами складносурядних речень», «Систематизація та узагальнення вивченого про складносурядне речення», мета яких – поглибити знання учнів про складносурядне речення, його будову, засоби зв’язку в ньому; навчити їх правильно конструювати й використовувати складносурядні речення в усному та писемному мовленні; розвивати у них вміння аналізувати, порівнювати мовні явища, робити висновки, узагальнення. Матеріал містить методи «Виноградне гроно», «Асоціативний кущ», «Незакінчене речення», «Мікрофон», ігри «Хто наймудріший?», «Мисливці за помилками», «Лінгвістичне лото», «Я – редактор»; передбачає роботу в парах, групах, із мультимедійною дошкою, містить тестові завдання.

 Біла Т. Складнопідрядні речення, основні типи підрядних речень : [система уроків] / Т. Біла // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 21. – С. 3-8.

 Конспекти п’яти уроків, мета яких – систематизувати й поглибити знання учнів із тем «Складнопідрядне речення» та «Складносурядне речення»,  навчити школярів знаходити такі речення в тексті й визначати їх будову та стилістичну роль. 

 Головецька Н. Творчість М. Стельмаха на уроках української мови в 9-му класі / Н. Головецька // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 43-44. – С. 4-39.

 Автор пропонує матеріали до уроків з тем «Складносурядне речення» та «Складнопідрядне речення». Лексична тема сприятиме вихованню в учнів любові до природи, української мови, допоможе їм усвідомити красу, мелодійність, багатство рідного слова. У цьому стане в нагоді багатий образний світ Михайла Стельмаха. Матеріал містить конспекти восьми уроків та дидактичний матеріал із теми (картки із завданнями).

 Голомб-Масловська М. Складнопідрядні речення з підрядними означальними / М. Голомб-Масловська // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 47-48.

 Розробка конспекту заняття, мета якого – опрацювання основних понять щодо складнопідрядного речення з підрядною означальною частиною, з’ясування його будови, засобів зв’язку, місця розташування; розвиток вміння й навичок учнів визначати серед інших речень речення з підрядними означальними частинами. Автор використовує такі форми роботи як робота в парах та групах, самостійна письмова робота, проблемно-ситуативне завдання, метод «Мікрофон», народознавча хвилинка, мовознавче дослідження, інсценівка «Прикмети Покрови» тощо.

 Гордієнко Л. Складнопідрядне речення з кількома підрядними : [конспект уроку] / Л. Гордієнко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. - № 11-12. – С. 49-54.

   Урок спрямований на закріплення знань учнів про основні види складнопідрядних речень та складнопідрядних речень із кількома підрядними частинами; удосконалення пунктуаційних вмінь школярів, розвиток їхнього мислення, уваги, вироблення здатності моделювати дані речення. В ході уроку використовуються фронтальна бесіда, завдання на повторення, графічний диктант, текстові завдання, вправа «Закодуй речення», методи «Незакінчене речення», «Мікрофон», передбачається індивідуальна та робота в групах, наведено шість варіантів карток із завданнями.

 Гуменюк С. Безсполучникове складне речення. Смислові зв'язки та інтонації в ньому / С. Гуменюк // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 31-32.

  Конспект уроку, мета якого – допомогти учням засвоїти матеріал про загальні особливості та класифікацію безсполучникових складних речень, умови вибору розділових знаків; навчити школярів розпізнавати типи безсполучникових складних речень залежно від смислових відношень між частинами; розвинути їх мислення, уміння робити висновки. Матеріал містить синтаксичну розминку, лінгвістичну задачу, логічну вправу, передбачає роботу в групах.

        Дубейко Г. Підготовка до ДПА. Яблуневий розмай. Урок узагальнення й систематизації вивченого з основних розділів мовознавства в 9-му класі / Г. Дубейко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 12. – С. 21-23.

 Розробка уроку, мета якого – повторити, поглибити, узагальнити та систематизувати знання учнів про найважливіші теоретичні відомості з основних розділів мовознавства, зокрема фонетики, будови слова, лексики, фразеології та синтаксису; удосконалити навички вживання розділових знаків; розвинути у них усне та писемне мовлення, творчі вміння, логічне мислення, уміння зіставляти й узагальнювати. Матеріал містить методи «Незакінчене речення» та «Мікрофон», творчі завдання, передбачає використання карток із віршами В. Малишка та Л. Костенко, репродукції картин К. Білокур.

 Ісаєва М. Узагальнення й систематизація знань із теми «Складне речення» / М. Ісаєва // Дивослово. – 2013. – № 4. – С. 10-13.

Конспект уроку-узагальнення, який допоможе поглибити знання учнів про складні речення, їх структуру, змістові й синтаксичні відношення між їх частинами, удосконалити навички дев’ятикласників правильно ставити розділові знаки у складних конструкціях, розвивати у школярів уміння порівнювати й зіставляти різні мовні явища, розмежовувати складні й ускладнені речення. В ході уроку використовуються фронтальна бесіда, лінгвістичний експеримент, картки із індивідуальними завданнями, мовний турнір, передбачається робота у групах (триступеневе інтерв’ю).

 Івахненко Л. Складні реченя з різними видами зв’язку : мовознавчий турнір / Л. Івахненко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 14. – С. 41-43.

  Мета уроку – узагальнити знання учнів про складне речення; удосконалити комунікативні вміння, грамотність; сформувати мотивацію до вивчення і використання складних речень у мовленні; виховувати ерудовану, інтелектуально самостійну особистість. Ігрова форма проведення уроку сприятиме кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

 Калайчева Г. Складнопідрядне речення з кількома підрядними : тренувальні вправи для 9-го кл. / Г. Калайчева // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 5-6. – С. 39-40.

 Коваленко Л. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця та часу : урок з ароматом кави / Л. Коваленко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 19. – С. 10-12.

   Коваленко Л.Складнопідрядне речення з підрядними причини та мети : урок-паркур / Л. Коваленко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 19. – С. 7-9.

     Коваленко Л.Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, наслідковими : урок-знайомство / Л. Коваленко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 19. – С. 5-7.

 Увазі вчителів пропонуються уроки, мета яких – поглиблення та закріплення знань учнів про складнопідрядні речення, удосконалення їхніх пунктуаційних вмінь і навичок, пов’язаних із вживанням розділових знаків у таких реченнях.

 Кухар В. Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому / В. Кухар // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 36. – С. 3-5.

   Автор пропонує розробку уроку, мета якого – узагальнити та систематизувати знання учнів про найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому, вживання розділових знаків у реченнях із однорідними і відокремленими членами зі вставними словами (словосполученнями). Автор використовує такі форми роботи як колективна робота, робота в парах, творче конструювання, пунктуаційний практикум (пошуково-вибіркова робота), лінгвістичний експеримент тощо.

 Лауш Т. Тестовий контроль знань / Т. Лауш // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 36. – С. 6-16.

 Вчителям пропонується розробка тестових завдань, які допоможуть перевірити якість засвоєних учнями знань. Питання розроблені за такими темами:«Повторення вивченого у 8 класі», «Пряма і непряма мова. Складносурядне речення», «Складнопідрядне речення», «Безсполучникове складне речення та складне речення з різними видами зв’язку».

 Марисняк Т. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні / Т. Марисняк // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 33-34.

   Автор пропонує конспект уроку, мета якого – удосконалювати вміння школярів розрізняти просте й складне речення, сполучникове та безсполучникове; ставити розділові знаки в них; будувати речення за поданими умовами; формувати комунікативну, творчу, пізнавальну, полікультурну компетентності учнів. В ході уроку використовується метод «Мозковий штурм», тестування, передбачається індивідуальна робота та робота в групах і парах, творча робота.

 Матвієнко Н. Мікротеми. Підтеми, ССЦ. Інтонація. ССЦ і абзаци / Н. Матвієнко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С. 30-34.

 Автор пропонує конспект уроку-дослідження, мета якого – формування у школярів поняття про ССЦ (складне синтаксичне ціле) як синтаксичну одиницю текстового рівня та проміжну ланку між реченням і текстом;  вироблення у них вміння на основі з’ясування мікротеми ССЦ визначати його межі, виділяти автосематичне речення; розвиток логічного мислення; удосконалення в учнів уміння і навичок виконувати такі дії як аналіз, конкретизацію, висловлювання припущень і добір аргументів на їх підтвердження з опорою на поняття лінгвістичного плану.  

 Мусініна К. Ділові папери. Заява. Автобіографія / К. Мусініна // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 49-52.

 Урок спрямований на поглиблення знань учнів про ділові папери, ознайомлення їх із характерними особливостями заяви та автобіографії, вироблення уміння складати заяву та автобіографію; удосконалення навичок школярів аргументовано та лаконічно викладати власні думки, аргументувати власну точку зору шляхом побудови доказових суджень; виховання у них свідомого та відповідального ставлення до вибору майбутньої професії. Під час проведення уроку автор використовує методи «Обери позицію», «ПРЕС», «Асоціативний кущ», міні-дискусія, гру «Розумний клуб», міні-дискусію тощо.

 Орлова Л. Вибірковий переказ тексту наукового стилю «Грамотність і школа в запорізьких козаків» / Л. Орлова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 53-54.

 Автор пропонує розробку уроку, мета якого – удосконалювати вміння учнів вибірково переказувати тексти наукового стилю; виховувати інтерес до історії рідного народу, зокрема періоду козацтва.

 Панкратова Л. Розподільні диктанти на тему «Складне речення» / Л. Панкратова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 55-57.

 Важливе місце в опрацюванні багатьох тем шкільного курсу мови посідають розподільні диктанти – такий вид диктанту, під час якого учні записують увесь текст, розподіляючи його по групах за вказівкою вчителя. Вони забезпечують активізацію навчальної діяльності школярів, сприяють кращому засвоєнню матеріалу, що вивчається. Автор пропонує вісім варіантів таких диктантів, які можна використати під час вивчення теми «Складне речення».

 Петилюк М. Варіативні форми проведенню сучасного уроку української мови / М. Петилюк // Укр. мова та літ. – 2014. – № 1. – С. 2-6.

 Автор розглядає проблему використання нестандартних (нетрадиційних) форм проведення уроків української мови в загальноосвітній школі. Наводяться приклади уроку-семінару, уроку-практикуму, уроку-заліку, уроку захисту реферату, уроку-дослідження, уроку-диспуту, уроку-прес-конференції, уроку рольової гри тощо. Такі уроки створюють сприятливі умови для розвитку творчості учнів, формування мовної особистості.

 Петрова О. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні / О. Петрова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 43-44. – С. 43-45.

 Конспект уроку допоможе вчителю  при підготовці заняття з узагальнення й систематизації знань дев’ятикласників про безсполучникове складне речення, мета якого – удосконалення вмінь і навичок школярів щодо пояснення пунктограм у таких реченнях, виконання їх синтаксичного розбору. Матеріал містить інтелектуальну розминку, пояснювальний диктант, групову роботу, роботу за варіантами та з картками, творчу вправу «Я редактор», метод «Мікрофон» тощо.

 Романенко Ю. Актуальне членування речення у висловлюванні : «відоме» і «нове» / Ю. Романенко // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 33-36.

 Автор пропонує розробку уроку, мета якого – розширити й поглибити знання учнів із теорії текстотворення, навчити їх виділяти «відоме» (тему) й «нове» (рему) в реченнях різних типів, стилів і жанрів мовлення; розвинути в школярів вміння будувати тексти з різними типами темо-рематичних структур, характеризувати стилістичну та експресивну маркованість висловлювання залежно від його актуального членування. У процесі опрацювання дидактичного матеріалу передбачається використання творів Тараса Шевченка.

 Семчук Д. Міжпредметна інтеграція при вивченні синтаксису складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами у 9 класі / Д. Семчук // Укр. мова та літ. – 2014. – № 2. – С. 40-44.

    Розглянуто методичні підходи щодо практичного застосування міжпредметної інтеграції при вивченні складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами на уроках української мови на матеріалі новелістики природознавчої тематики Ольги Кобилянської.

 Сергієнко Ю. Тестові завдання з української мови / Ю. Сергієнко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 17-18. – С. 28-30.

    Тестові завдання допоможуть учителю організувати урок із перевірки рівня засвоєння учнями знань із теми «Складнопідрядні речення».

 Сєрова Т. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні / Т. Сєрова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2010. – № 43-44. – С. 40-42.

    Конспект уроку, мета якого – ознайомити учнів із правилами вживання двокрапки між частинами безсполучникового складного речення, формувати у них вміння визначати відповідну пунктограму та обґрунтовувати вибір вживання розділових знаків, удосконалити орфографічну та пунктуаційну грамотність дев’ятикласників; розвинути увагу, пам’ять, логічне мислення, творчі здібності.

 Сипко Л. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі на морально-етичну тему / Л. Сипко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 6. – С. 38-39.

     Мета уроку – удосконалити вміння і навички учнів писати твір-роздум на морально-етичну тему, висловлювати власні думки щодо важливих питань буття людини й суспільства, обґрунтовувати свої твердження; викладати їх послідовно, логічно, відповідно до задуму й форми висловлювання, із дотриманням основних вимог публіцистичного стилю; розвинути уяву, логічне та образне мислення, зв’язне мовлення, збагатити словниковий запас; виховати повагу до людей старшого покоління. В ході уроку передбачається читання та обговорення казки «Суперечка Молодості та Старості», опрацювання пам’ятки «Азбука моральної культури».

 Цінько СРозвиток мовленнєвої компетентності дев’ятикласників : методика мови / С. Цінько, В. Дячкова // Укр. мова і літ. в шк. – 2012. – № 4. – С. 16-19.

     У статті пропонуються шляхи розвитку мовленнєвої компетентності дев’ятикласників на прикладі уроку розвитку мовлення за темою «Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Текст, його основні ознаки. Стилі, типи мовлення».

 Шевченко Г. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому / Г. Шевченко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 44-46.

 Конспект уроку на інтегрованій основі (предмет «Основи здоров’я»), мета якого – поглибити знання учнів про ознаки складного речення, особливості його будови і засобів зв’язку складнопідрядного речення, розвинути у них навички пошуку таких речень у тексті, у тому числі й з кількома підрядними, уміння визначати головну та підрядну частини, розрізняти сполучники та сполучні слова; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів прагнення вести здоровий спосіб життя. У ході уроку використовуються методи «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», передбачена робота із словником іншомовних слів, творче моделювання в групах, робота в парах та виконання індивідуальних завдань.