background

І. Загальні положення

1.1 Правила користування комунальним закладом „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради (надалі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами і доповненнями), Конвенції ООН про права дитини, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України № 340 від 19.04.2017, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за №635/3053 від 17.05.2017 р., Статуту КЗ „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради (надалі – Статут).

1.3 Бібліотека здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством України про культуру, нормативними актами Міністерства культури України, департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, Статутом та цими Правилами.

1.5 Порядок доступу до фонду Бібліотеки, юридична форма відносин з користувачами, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються згідно із Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із внесеними змінами), Статутом, цими Правилами.

ІІ. Права користувачів Бібліотеки.

2.1 Бібліотека здійснює обслуговування дітей, незалежно від статі, соціального походження, національної приналежності, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також фізичних і юридичних осіб, які мають відношення до проблем дитячого читання. Бібліотечне обслуговування здійснюється на абонементах, в читальних залах, інтернет-центрі, на бібліотечних пунктах, дистанційно засобами телекомунікацій, через веб-сайт бібліотеки та інші інноваційні форми.

2.3 Ці категорії користуються абонементами, читальними залами і бібліотечними пунктами безкоштовно.

2.5 Юридичні особи користуються фондами Бібліотеки на основі відповідних договорів.

2.7 Користувачі Бібліотеки мають право отримувати:

– консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;

– документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА), сплативши вартість послуги;

2.8 Користувачі бібліотеки також мають право:

– користуватися автономними робочими місцями з підключенням до Інтернету, власними електронними пристроями (гаджетами), портативними комп’ютерами за умови наявності автономного живлення;

– бути учасниками об'єднань читачів за інтересами;

– користуватися іншими послугами, в т.ч. платними.

 

ІІІ. Обов'язки користувачів Бібліотеки.

3.1 Користувачі зобов'язані:

– при одержанні документів перевіряти їх кількість та наявність у них будь-яких пошкоджень і, при виявленні дефектів, ставити до відома про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробитина документах відповідну позначку, в іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;

– розписуватися за кожний одержаний у бібліотеці документ (крім читачів-дошкільників та учнів 1-4 класів) у читацькому формулярі;

– не вносити в приміщення відділів обслуговування книги та інші документи, якщо вони не є бібліотечними;

– особи з великогабаритними речами (сумками, пакетами, рюкзаками, валізами) допускаються в Бібліотеку за умови їх здачі до гардеробу (мобільні телефони, гаманці, інші цінні речі лишати при собі);

– користувачам не дозволяється заходити в службові приміщення, користуватися службовими телефонами, поширювати листівки, самостійно розміщувати оголошення, рекламні матеріали без дозволу адміністрації Бібліотеки.

3.2.1 При втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки:

– при неможливості заміни – відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

3.2.3 За втрату або псування документів з фонду Бібліотеки, технічних засобів, обладнання або іншого майна Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки (опікуни) або інші особи, які є поручителями за дитину перед Бібліотекою.

3.2.5 У випадку злісного порушення Правил користування та пошкодження майна Бібліотеки, несанкціонованого використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

ІV. Порядок запису користувачів у Бібліотеку.

4.1 Для запису до Бібліотеки користувач зобов’язаний пред’явити документ (оригінал), що посвідчує особу. Діти до 18 років записуються в Бібліотеку за згодою батьків або законних представників на підставі їх документа (оригіналу), що посвідчує особу або відповідні повноваження законних представників, і надають згоду на обробку їхніх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Типових правил користування бібліотеками в Україні.

4.3 Записуючись до Бібліотеки, користувачі та їхні батьки (опікуни) повинні ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своїм підписом у читацькому формулярі (крім дошкільників та учнів 1 класів) зобов'язання їх виконувати.

4.5 Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки здійснюється без використання персональних даних.

 

V. Правила користування абонементами.

5.1 Абонемент (форма індивідуального обслуговування) здійснює видачу читачеві документів для тимчасового користування ними поза Бібліотекою за певних умов.

5.3 Користувач може одержати на абонементі одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 15 днів.

5.5 Цінні видання, а також видання, наявні у фонді Бібліотеки в одному примірнику, видаються користувачам тільки у читальних залах.

5.7 Користувач має право виносити документи з абонемента за межі відділу (Бібліотеки), якщо вони записані у його читацькому формулярі.

5.9 За систематичне порушення термінів користування документами користувач тимчасово позбавляється права користування абонементом на строк до 3-х місяців, при повторних порушеннях – на строк до 1 року або постійно.

VІ. Правила користування читальними залами.

6.1 Читальний зал (структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання) надає можливість користування друкованими виданнями та іншими документами в межах Бібліотеки.

6.3 Читальні зали надають можливість користуватися будь-яким документом з фонду Бібліотеки.

6.5 Цінні видання, контрольні примірники документів, а також видання, одержані з інших бібліотек через МБА, видаються для користування тільки в читальних залах.

6.7 Документи, взяті в читальному залі, забороняється виносити за його межі.

6.9 Користувачі Інтернет-центру обслуговуються згідно з Правилами користування Інтернет-центру.

 

VІІ. Обов'язки Бібліотеки з обслуговування користувачів.

7.1 Бібліотека зобов'язана:

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. додаткові за окрему плату;

– дбати про культуру обслуговування користувачів;

– вивчати та максимально задовольняти запити користувачів;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

– не використовувати персональні дані користувачів Бібліотеки та відомості про їхні інтереси з будь-якою метою, крім тієї, що передбачена Статутом Бібліотеки;

VІІІ. Права Бібліотеки.

8.1 Бібліотека має право:

– визначати зміст, напрямки та форми своєї діяльності;

– визначати типи і види надходжень документів до фонду Бібліотеки та джерела його комплектування;

– робити у встановленому порядку запити за вимогами користувачів на документи з фондів інших бібліотек;

– встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

– визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної Бібліотеці користувачами;

– захищати створені нею бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством.

ІХ. Режим роботи Бібліотеки.

9.1 Режим роботи визначається „Правилами внутрішнього трудового розпорядку Комунального закладу „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради”, затвердженими загальними зборами колективу Бібліотеки і погодженими з департаментом культури та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації.