background

Підготувала Корженевська В.М.

 Байдусь С. Відокремлена прикладка як різновид означення  / С. Байдусь // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 14-15.

 Автор пропонує розробку уроку, мета якого – виробити у школярів вміння розрізняти невідокремлену і відокремлену прикладки, класифікувати їх за семантикою і будовою, називати засоби введення відокремленої прикладки у структуру речення. Розробка містить бліц-опитування, експрес-завдання, дослідження-коментування, які можуть бути використані вчителями на уроках.

 Баяк Є. Речення зі звертаннями, вставними і вставленимиконструкціями / Є. Баяк // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 15-16.

 Мета уроку – узагальнити і систематизувати знання учнів із визначеної теми, удосконалювати їхні пунктуаційні вміння та навички, конструювати та інтонувати речення з ними, помічати і виправляти помилки на вивчені в цій темі правила. Перебіг уроку передбачає фронтальне опитування, лінгвістичну розминку, вибірковий музичний і словниковий диктант, творче конструювання, гру «Хто швидше?», бліц-опитування з теми «Вставлені конструкції» тощо.

 Білянська Н. Складання діалогу / Н. Білянська // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 36-37.

 Пропонується розробка заняття зв’язного мовлення, мета якого – за допомогою інформаційних технологій закріпити в учнів навички вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених звертаннями, вставними словами, формувати в них навички усного монологічного та діалогічного мовлення відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів, їхніми особистими враженнями. Матеріал містить конкурси, ігри, передбачає роботу в групах, парах.

 Вакуленко Т. М. Українська мова : практ. порадник / Т. М. Вакуленко, Н. Я. Косенко. – Харків : Школа, 2008. – 350 с.

 Мета посібника – допомогти учням уникнути типових помилок як в усному мовленні, так і на письмі. Він містить практичні поради щодо правильного вживання слів та висловів, їх наголошення у складних випадках, написання разом, окремо і через дефіс складних слів, переклад російських сталих виразів українською мовою.

 Великий довідник школяра : гуманітарні та суспільні науки : укр. мова, англ. мова, укр. л-ра, зарубіжна л-ра, історія України, всесвітня історія, основи правознавства, економіка : 5-11 кл. – Харків : Школа, 2009. – 1072 с.

 Довідник містить вичерпні відомості зі шкільних курсів гуманітарних та суспільних наук. Книга адресована учням5-11 (12) класів.

Перший розділ довідника присвячений українській мові. Стислий та доступний стиль викладення, приклади, ілюстрації, додатковий матеріал –усе це робить книгу незамінним помічником як учителям так і  учням  при вивченні чи повторенні певної теми або розділу.

Довідник вигідно відрізняється від існуючих аналогів наявністю алфавітного покажчика, що складається з найуживаніших (ключових) слів-термінів із кожного предмета.

 Вітвіцька Т. Пам'ятки історії. Золоті ворота : письмовий твір-опис / Т. Вітвіцька // Укр. мова та літ. (Шк.світ). – 2012. – № 6. – С. 36-37.

 Автор пропонує конспект уроку, мета якого – навчити учнів писати твори-описи в науково-популярному стилі використовуючи архітектурні терміни, дотримуючись певної послідовності викладу матеріалу. Завдання – описати пам’ятку історії – Золоті ворота. Наводяться тексти бесід і зразок опису.

 Гарасько Н. Односкладні речення. Неповні речення : цикл уроків / Н. Гарасько // Укр. мова та літ. (Шк.світ). – 2014. – № 8. – С. 12-27.

 Матеріал допоможе вчителю підготувати та провести уроки української мови за темою «Односкладні речення». Подаються плани-конспекти традиційних уроків різних типів, розроблених за чинною програмою та чіткою структурою, а також тематична контрольна робота (тести).

 Головченко Л. Головні та другорядні члени речення : урок-вірш / Л. Головченко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 37. – С. 10-13.

 Конспект уроку, який допоможе вчителю поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, про граматичну основу, способи вираження членів речення, формувати вміння школярів розрізняти головні та другорядні члени речення, розвивати у них навички пошуково-дослідницької діяльності, логічне мислення, зорову та слухову пам’ять.

Особливістю цього уроку є те, що весь матеріал  подано у віршованій формі, таким чином він впливатиме на розвиток творчого потенціалу учнів, здатності імпровізувати, бачити незвичне у звичайних речах.

 Гончарук Н. Речення непоширені і поширені. Означення, додаток, обставина як другорядні члени речення / Н. Гончарук // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 29-31.

 Урок спрямований на закріплення та узагальнення набутих  учнями знань  про другорядні члени речення, формування у них цілісної системи знань із теми, удосконалення навичок аналізування, порівняння, систематизації й узагальнення. Матеріал містить мовознавчу вікторину, завдання-гіпотезу, мультимедійні схеми «Додаток», «Обставина», «Означення»; гру «Тавтограма» на літеру «с», одинадцять варіантів карток із завданнями.

 Дись Л. Односкладні речення як виражальний засіб у художніх творах / Л. Дись // Укр. мова та літ. (Шк.світ). – 2012. – № 11-12. – С. 28-30.

 Конспект заняття, мета якого – поглибити знання школярів про типи односкладних речень, навчити й удосконалити їхні вміння використовувати набуті знання на практиці, формувати навички розпізнавати та правильно використовувати ці речення в мовленні, розвивати творчу уяву учнів. Матеріал містить тематичні вірші, конкурси, творчі завдання, передбачає роботу в групах.

 Дудник А. Усний твір-розповідь з елементами опису пам’ятника на основі особистих спостережень / А.  Дудник // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 32-35.

 Автор пропонує розробку уроку із розвитку зв’язного мовлення, мета якого – формувати в школярів уміння складати твір-опис пам’ятика за власним спостереженням; поглибити їхні знання про скульптуру; розвивати вміння правильно, красиво, емоційно висловлювати власну думку.

 Єремейчук Н.  Вивчення синтаксису та пунктуації на матеріалі текстів із народознавства / Н. Єремейчук // Укр. мова та літ. (Шк.світ). – 2014. – № 7. – С. 30-33.

 У запропонованому матеріалі подано завдання системного характеру до текстів народознавчого спрямування з теми «Відокремлені й уточнювальні члени речення». Робота з текстом проводиться у п’ять етапів: комунікативний практикум, лексико-словникова робота, синтаксичні завдання, вправи на повторення, творчі завдання.

 Зав'язкін О. В. Калейдоскоп цікавих знань : кн. для домаш. навчання : всесвітня історія, географія, природознавство, граматика укр. мови / О. В. Зав'язкін, М. О. Хаткіна ; худож. А. М. Далбуз [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2006. – 575 с. : іл.

 Один із розділів цієї книги називається «Граматика української мови». Допитливий читач знайде тут багато цікавих фактів, повчальних історій, віршів, завдань, присвячених українській мові,  її історії та сьогоденню.

Книга адресованаучителям, школярам та їхнім  батькам.

 Зялик Ю. Твір-опис пам'ятки історії та культури за власним спостереженням у художньому стилі : українська мова та образотворче мистецтво (бінарний урок)  / Ю. Зялик, Ю. Герасименко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 3. – С. 30-35.

 Мета запропонованого уроку – формувати в учнів комунікативну компетентність на основі текстологічних знань, зокрема вміння описувати пам’ятки культури, удосконалювати усне й писемне мовлення, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу школярів, прищеплювати їм  навички порівняльного аналізу культурно-мистецьких явищ. Використовуються  методи «Гронування», «Прес», «Ажурна пилка», технологія «Діаграма Вена» презентації груп учнів «Архітектори», «Дизайнери», «Історики», «Мовознавці». Наведено словники архітектурних стилів та архітектурних термінів.

 Канюка О. «Нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішого, як мати дитині» : речення як комунікативна одиниця : тренувальні вправи // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 14. – С. 38-40.

 Матеріал допоможе учителю підготувати заняття, мета якого – систематизувати знання учнів про речення, удосконалити їхні вміння та навички щодо визначення межі речень у тексті, грамотної вимови речення за метою висловлювання та емоційного забарвлення, навчити правильно вживати розділові знаки в кінці речень,  розвивати в школярів абстрактне мислення, логічну пам’ять, культуру усного й писемного мовлення, сприяти їхньому духовному розвитку, виховувати почуття поваги до надбань і традицій української народної культури. Матеріал містить тематичні вірші, вправи, ігри, які можуть бути використані вчителем на уроках.

 Костенко Л. Різні форми присудків / Л. Костенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 37. – С. 14-15.

  Конспект уроку допоможе вчителям поглибити знання восьмикласників про присудок,одного із головних членів речення, його форми; сформувати у них вміння відрізняти складений іменний присудок від простого і складеного дієслівного.

 Коваль Н. Казки В. Сухомлинського на уроках української мови : однорідні члени речення / Н. Коваль // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 6. – С. 45-47.

 Розробка уроку на заявлену тему, мета якого – розширити та поглибити знання учнів про однорідні члени речення, способи зв’язку між ними, навчити їх знаходити різні ряди однорідних членів у реченні, правильно їх інтонувати; розвивати вміння використовувати вивчене у власних висловлюваннях; розвивати логічне мислення, стійку увагу.

              Ковальова О. Речення зі звертаннями, вставними словами та вставленими конструкціями / О. Ковальова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 19-20. – С. 45-47.

 Конспект уроку з елементами ейдетики, мета якого – допомогти вчителям узагальнити й систематизувати знання школярів із заявленої теми,  правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх та інтонувати речення зі звертаннями, вставними словами.

 Козак О. Письмовий вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю : 8-й кл. / О. Козак // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 47-48.

 Розробка уроку допоможе вчителю розвинути в школярів мовленнєво-комунікативні вміння переказувати текст публіцистичного стилю, що містить опис пам’ятки історії та культури, формувати у них вміння визначати тему й головну думку тексту, його стиль, виокремлювати інформацію відповідно до завдання, визначати підтеми тексту в процесі складання плану, удосконалювати культуру писемного мовлення.

 Костенко Л. Різні форми присудків / Л. Костенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 37. - С. 14-15.

 Коспект уроку, мета якого – повторити відомості про різні форми присудка, розглянути їх особливості; розвивати в учнів уміння використовувати теоретичні знання на практиці, виробляти у них уміння виконувати тестові завдання різних видів, розвивати навички творчої роботи. Матеріал містить запитання для бесіди, роботу із схемами, тестові завдання, які можуть бути використані вчителями на уроках.

 Костенко Л. Розділові знаки в простому реченні / Л. Костенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 37. – С. 7-9.

 Мета уроку – закріплення та узагальнення набутих учнями знань щодо правил вживання розділових знаків у простому реченні, удосконалення їхніх умінь використовувати відповідні пунктограми та обгрунтовувати їх вибір правилами; розвиток навичок колективної роботи з текстом, уміння робити висновки й систематизувати матеріал. Автор використовує такі формироботи як пошукова робота, метод «Мікрофон»тощо.

 Котляр С. Особливості опису пам’ятки історії та культури / С. Котляр // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 38-41.

 Автор ділиться методикою проведення уроку з формування в учнів полікультурної компетентності; ознайомлення їх із особливостями опису пам’яток історії та культури, основними архітектурними стилями й термінами, відомостями про пам’ятки історії та культури, їх види та призначення.

 Кравченко Л. Односкладні  речення. Неповні речення: цикл уроків української мови у 8 класі за модульною системою / Л. Кравченко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 34-41.

 Конспекти чотирьох уроків, мета яких – поглибити знання школярів про односкладні речення, їх види; сформувати у них уміння правильно визначати види односкладних речень із головним членом у формі присудка; удосконалити навички учнів щодо конструювання односкладних речень і правильного їх використання в усному та писемному мовленні. Матеріал містить вірші, творчі завдання, передбачає роботу в групах.

 Ліферук А. Тематичні контрольні роботи з української мови у 8-му класі : [тести] / А. Ліферук, В. Сучилкіна // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 12. – С. 17-20.

 Запропоновані тести допоможуть учителю організувати перевірку засвоєння знань учнями із тем: «Односкладні речення. Неповні речення», «Речення з однорідними членами», «Речення зі звертаннями, вставними та вставленими конструкціями», «Речення з відокремленими членами».

 Лунгул В. Відокремлені члени речення / В. Лунгул // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 9. – С. 28-31.

 Урок-практикум допоможе учителю узагальнювати та систематизувати знання учнів; формувати цілісну систему знань восьмикласників із теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалити їхні пунктуаційні  знання та навички, вміння самостійно вирішувати пізнавальні завдання,  розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу.

 Матієнко О. Види простого речення : [конспект показового заняття] / О. Матієнко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 7-11.

 Розробка заняття комбінованого типу з елементами інтерактивних прийомів, мета якого – узагальнити знання учнів про види простих речень, поділ речень на двоскладні й односкладні, поширені та непоширені, повні та неповні, а також про речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (словосполученнями).

 Молоканова В. Дивосвіт народного мистецтва / В. Молоканова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 9. – С. 23-27.

 Коспект уроку, мета якого – систематизувати й узагальнити знання учнів про відокремлені означення; удосконалити їхні пунктуаційні вміння і навички, пов’язані з уживанням розділових знаків у реченнях із відокремленими означеннями; розвивати у них логічне мислення, увагу, пам'ять, творчу уяву; формувати естетичні смаки школярів; виховувати інтерес до народного мистецтва на прикладі творчості Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Тетяни Пати.

 Новий довідник : українська мова : українська література. – 6-е вид. – Київ : Казка, 2010. – 864 с.

 Довідник подає найважливіші відомості про українську мову та літературу. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади, а також оригінальна структура видання допоможуть школярам грунтовно і швидко опанувати матеріал. Довідник можна використовувати як для вивчення нових тем, так і для повторення вже пройденого матеріалу.

 Павленко Л. Синтаксис. Пунктуація: односкладні й неповні речення : [конспекти уроків] / Л. Павленко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 12-27.

 Увазі вчителів пропонуються розробки уроків із узагальнення набутих знань школярів на теми: «Односкладні прості речення з головними членами у формі підмета та присудка», «Означено-особові, неозначено особові та узагальнено-особові речення», «Безособові речення», «Називні речення», «Односкладні речення як частина складного. Синтаксичний розбір односкладних речень», «Повні і неповні речення. Тире в неповних  реченнях», «Узагальнення й систематизація вивченого про односкладні й неповні речення».

 Павлишин Л. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертаннях / Л. Павлишин // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 5. – С. 29-31.

 Урок направлений на поглиблення знань школярів про звертання, їх стилістичну роль у мовленні, на формування навичок восьмикласників щодо визначення способів морфологічного виражання звертань, удосконалення вміннь виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них любові до рідної мови.

 Панчук О. Прямий і непрямий додаток / О. Панчук // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 37. – С. 20-22.

 Конспект уроку допоможе вчителю при підготовці заняття з повторення вивченого матеріалу із запропонованої теми, мета якого – формувати в учнів уміння визначати прямий і непрямий додаток у тексті, співставляти й узагальнювати, працювати в групах. Під час проведення заняття автор використовує різні форми роботи: асоціативне малювання «Передай кольором настрій твору», вправу «Знайди помилку», гру «Неправильно – правильно», інтелектуальний турнір, роботу в парах та групах тощо.

 Плахотнюк Л. Без верби і калини нема України : узагальнення та систематизація вивченого про вставні слова, словосполучення та речення / Л. Плахотнюк // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 9. – С. 32-34.

 Автор пропонує розробку уроку, мета якого – узагальнити та систематизувати знання учнів про вставні слова; поглибити відомості про розділові знаки при них; удосконалити вміння правильно визначати речення із вставними та співзвучними словами.

 Семеняка О. Види обставин. Порівняльний зворот / О. Семеняка // Укр.мова та літ. (Шк.світ). – 2011. – № 37. – С. 16-19.

 Мета урокупоглибити знання учнів про обставину якдругорядний член речення, опрацювати відомості про порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності, формувати у школярів уміння визначати види обставин, розвивати їхні пунктуаційні навички виділення порівняльних зворотів на письмі.

 Солопенко Г. Другорядні члени речення : урок-подорож / Г. Солопенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 9. – С. 12-15.

 Увазі вчителів пропонується розробка заняття, мета якого – узагальнити та систематизувати знання учнів із даної теми. Матеріал містить вправи, бесіди, передбачає роботу в малих творчих групах.

 Солопенко Г. Просте двоскладне речення. Головні члени речення / Г. Солопенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 9. – С. 7-11.

 Мета запропонованого уроку – повторення й узагальнення знань учнів про просте двоскладне речення та головні члени речення, формування у них уміння розпізнавати види речень за метою висловлювання, визначати головні члени речення, розвивати моленнєво-комунікативні компетенції школярів шляхом самостійного складання усних і письмових висловлювань.

 Цимбаляк М. «Солоденький» урок. Повторення вивченого / М. Цимбаляк // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 19-20. – С. 24-29.

 Автор пропонує розробку уроку, мета якого – повторити й узагальнити вивчений восьмикласниками матеріал, з’ясувати рівень засвоєння ними знань, удосконалити вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці. Матеріал міститьзавдання-тести, ігри, прислів’я та приказки, передбачає роботу в групахтощо.В ході уроку використовуються уривки із книжки Г. Булашова «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях», та твір К. Малицької «Бджола Мета». Додатками до конспекту уроку даються: Воля Олесь «Енциклопедія життя. Праця: афоризми та думки»; «Природа. Господарська діяльність людини: прислів’я та приказки», «Людина. Родинне життя. Риси характеру: прислів’я та приказки», «Мед як продукт лікування: поради, рецепти».

 Шеремета Т. Односкладне речення / Т. Шеремета // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 24-28.

 Розробка уроку з використанням мультимедійних технологій,допоможе  учителю виробити в учнів уміння розрізняти види односкладних речень, розвивати у них логічне мислення, увагу, пам'ять.

 Юстик Л. Односкладні речення як синтаксичне явище / Л. Юстик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 24-28.

 Автор пропонує розробку уроку, мета якого – поглибити знання учнів про просте речення, ознайомити з видами односкладних простих речень. Матеріал містить ігри, мовне спостереження, лекцію з паузами, передбачає роботу в парах. Соціокультурна тема уроку – «Народний календар українців. Грудень рік кінчає, зиму починає».