background

Список підготувала Л.О. Ткач

 Андрієнко С. Складання й розігрування діалогів на основі радіо- та телепередач : чистота та значущість рідної мови / С. Андрієнко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 14. – С. 34-37.

 Автор презентує урок української мови з використанням діалогів на основі радіо- та телепередач,  для вдосконалення мовленнєво-комунікативних умінь школярів, оскільки чистота і грамотність діалогічного мовлення особистості свідчать про  інтелектуальний рівень, обізнаність та загальну мовленнєву культуру.

 Биконь Т. Узагальнення теми "Дієслово" : 7 кл. / Т. Биконь // Дивослово. – 2013. – № 11. – С. 8-9.

 Конспект уроку допоможе учителю підготувати урок на вміння учнів вирізняти дієслово з-поміж інших частин мови, систематизацію їхніх знань про особливості функціонування дієслів в українській мові, удосконалення вміння правильно вживати їх у різних типах і стилях мовлення, а також вироблення навичок  редагування текстів, виділення головного, точності передачі наукової інформації, збагачення словникового запасу.

 Білокінь Н. Вивчення розділу "Морфологія" на уроках української мови (7 клас) в умовах компетентісної мовної освіти / Н. Білокінь // Укр. мова і літ. в шк. – 2013. – № 6. – С. 50-52.

Автор ділиться досвідом проведення інтерактивного уроку української мови  в 7 класі на тему «Прийменник як службова частина мови» використанням різноманітних методів, прийомів і  форм роботи на уроці: «Незакінчене речення», «Гронування», «ПРЕС», розповідь, опрацювання схеми, творча робота в парах, робота в групах тощо. Це допоможе учителю навчити учнів розкривати роль прийменників у мовленні, формувати їхнє вміння знаходити прийменники у висловлюваннях і доречно вживати їх у власному мовленні, відрізняти прийменники від інших службових частин  мови, визначати їх синтаксичну роль.

 Білокінь Н. Дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти : інтегрований урок-екскурсія у 7 кл. // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 7-10.

 Це конспект інтерактивного уроку з української мови  з використанням мультимедійних засобів, який допоможе учителю поглибити знання учнів про  дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти, розкрити їхні виражальні можливості і роль у мовленні, закріпити вміння знаходити їх у висловлюваннях та  доречно вживати у власному мовленні, розвиватиме мислення, уяву, спостережливість семикласників. Вид уроку –  екскурсія по м. Києву.

 Білокінь Н. Службові частини мови та вигук. Узагальнення і систематизація знань : 7 кл. / Н. Білокінь // Дивослово. – 2013. – № 11. – С. 5-7.

 Конспект уроку, мета якого – актуалізувати знання учнів про службові частини мови та вигук, розкрити їхню роль у мовленні, закріпити вміння розрізняти службові чатини мови й визначати їхню синтаксичну роль, формувати вміння знаходити приклади службових частин мови та вигуків у висловлюваннях, характеризувати і доречно вживати їх у власному мовленні, розвивати увагу, мислення, мовлення.

 Білоконь Н. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням / Н. Білоконь // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 12-14.

 Конспект уроку з використанням інтерактивних технологій  допоможе  учителю дати учням поняття про частку як службову частину мови та її морфологічні ознаки,  роль у мовленні, познайомити із розрядами часток  за значенням, навчити відрізняти частки від інших службових частин мови.

 Брунець Т. Прийменник як службова частина мови / Т. Брунець  // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. –  № 6. – С. 4-6.

 Брунець Т. Непохідні та похідні прийменники / Т. Брунець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 7-9.

 Брунець Т. Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс / Т. Брунець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 10-12.

 Брунець Т. Вживання прийменників в усному та писемному мовленні : розвиток зв’язного мовлення / Т. Брунець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 13-14.

 Брунець Т. Конкурс знавців прийменника : підсумковий урок з теми «Прийменник як службова частина мови» / Т. Брунець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 15-16.

 Брунець Т. Тематична контрольна робота з теми «Прийменник  як службова частина мови / Т. Брунець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 17-21.

 Автор пропонує конспекти  шести уроків з української мови, присвячених вивченню прийменника в сьомому класі. Кожен урок цікаво побудований на матеріалах народознавчої тематики і має завдання, які допоможуть закріпити знання учнів про прийменник як службову частину мови, виявити рівень засвоєння школярами програмового матеріалу, сприятимуть розвиткові інтелектуальних і мовленнєвих здібностей школярів, виховуватимуть любов до рідної мови, шанобливе ставлення до народних традицій і звичаїв.

 Горлова В. Тестова перевірка знань з теми "Прийменник" : 7 кл. / В. Горлова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 12. – С. 14-16.

 Тестові завдання з теми «Прийменник» складено з урахуванням таких основних принципів: послідовності, поступовості, інтегральності, надмірності, науково обґрунтованої, посильної для учня завантаженості

Тести можуть використовуватися учителем не лише з метою тематичного контролю знань, умінь і навичок учнів, а і як один із видів навчальної роботи на уроках української мови задля активізації пізнавальної діяльності школярів, розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір.

 Данилова О. Морфологічний розбір дієприкметника. Систематизація й узагальнення вивченого про дієприкметник : 7 кл. / О. Данилова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 29-33.

 Конспект уроку з теми  «Дієприкметник» побудований у формі телепередачі «Модний вирок» з використанням  електронної лінгвістичної гри «Модельєр» та  рольової гри «Актуальне інтерв’ю», що допоможе систематизувати й узагальнити знання учнів про дієприкметник, навчити їх виконувати морфологічний розбір цієї частини мови.

 Дем’янова Н. Сполучник як службова частина мови // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 24-25.

 Стаття допоможе учителю у проведенні уроку на задану тему в формі гри «Розумники і розумниці». Запропоновані завдання допоможуть організувати роботу на уроці змістовно, нестандартно, цікаво, розвиватимуть вміння школярів розрізняти самостійні і службові частини мови, знаходити сполучники та визначати їх роль у реченні, розрізняти групи сполучників за будовою і за значенням.

 Дерев’янко Л. Дієслово. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу : 7 кл. / Л. Дерев’янко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 15-16. – С. 39-42.

 Методичні поради допоможуть учителю  закріпити в учнів основні поняття  з теми «Дієслово»:  «інфінітив», «дієприкметник», «дієприслівник», навчити семикласників  підбирати  за словниками синонімів С. Караванського, Б. Брінченка синоніми до слів  та фразеологізмів.

 Дуняшенко Н. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників : урок у 7 кл. // Дивослово. – 2012. – № 6. – С. 15-17.

 Методика проведення  інтерактивного уроку стане  у нагоді учителю при вивченні семикласниками прислівника. Вивчивши його лексичні,  граматичні, синтаксичні особливості, школярі навчаться вирізняти цю групу слів з-поміж інших, грамотно використовувати їх у повсякденному  вжитку, в навчальному процесі, у творчості.

 Зялик Ю. Частка як службова частина мови : 7 кл. : [конспект уроку] / Ю. Зялик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 31-34.

 Урок вивчення нового матеріалу допоможе учителю при підготовці заняття з вивчення  частки як службової частини мови. Його проведення  сприятиме формуванню вміння учнів впізнавати частки в реченнях, визначати їх морфологічні ознаки, розвиватку уваги, логічного мислення, пам’яті школярів. Автор використовує методи «Акваріум» та «Робота в парах»,  ігри «Сапер», «Змінювані трійки», вибірковий, морфологічний та розподільний диктанти.

 Зялик Ю. Розряди часток за значенням : [конспект уроку] / Ю. Зялик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). –  2013. – № 6. – С. 31-34.

 Конспект  інтерактивного уроку-дослідженння із застосуванням кейс-методу допоможе учителю ознайомити семикласників з розрядами часток за значенням, удосконалити їхнє вміннявичленовувати частки в реченнях, визначати їх роль і розряди за значенням у спонукальних та окличних реченнях,розвинути   вміння використовувати часткиу власних висловлюваннях.

 Кольба Г. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : урок-суд / Г. Кольба // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 18. – С. 42-44.

 Автор ділиться досвідом проведення нестандартного  уроку для семикласників при вивченні дієприкметника. Його мета – дати школярам  поняття про загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприкметника  як особливої  форми дієслова, навчити  відрізняти дієприкметник від прикметника, знаходити його в реченні на основі вивчених ознак,  розвивати творчі вміння вживати дієприкметники у власних висловлюваннях.

 Кратасюк Л. Узагальнення і систематизація знань з теми "Числівник як частина мови" : урок у 7 кл. / Л. Кратасюк // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 15-17.

 Мета уроку –закріпити вміння семикласників розрізняти числівники з-поміж інших частин мови, які можуть мати числове значення, визначати їхні морфологічні ознаки, з’ясовувати їх синтаксичну роль та виражальні можливості,  правильно відмінювати числівники та вживати їх у різних типах і стилях мовлення.

 Літвінова С. Докладний переказ тексту-опису процесу праці (письмово) : 7 кл. : [конспект уроку] / С. Літвінова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. № 5. С. 24-28.

 Пропонується  розробка уроку, мета якого – навчити учнів докладно переказувати текст-опис процесу праці майстрині декоративно-ужиткового мистецтва. Для цього школярі знайомляться з роботами українських майстрів витинанки.  Щоб урок був цікавим для школярів, автор рекомендує  використовує інтерактивні вправи «Мій настрій», «Незакінчене речення», «Заповни кластер» та   залучає учнів до самостійного виготовлення витинанок.

 Лукач А. Узагальнення і систематизація знань з теми "Морфологія" : 7 кл. / А. Лукач // Укр. мова і літ. в шк. – 2013. – № 3. – С. 27-29.

 Розробка допоможе учителю провести урок, мета якого – систематизувати й узагальнити знання  семикласників з морфології, закріпити вміння визначати частини мови та їх основні ознаки в художньому тексті, навчити застосовувати набуті навички під час написання слів з визначеними орфограмами, а також збагатити словниковий запас школярів.

 Мидловець К. Сполучник як службова частина мови : 7 кл. : [конспект уроку] / К. Мидловець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 22-23.

 Варіант уроку, присвяченого сполучнику, під час якого традиційні навчальні методи (робота з правилами, практичне завдання, вибірковий диктант, фронтальне опитування тощо) поєднуються з ігровими ( «Що? Де? Коли?», «Навчаючи вчуся», «Незакінчені речення».

 Музиченко-Мельник Т. Способи творення прислівників : урок у 7 кл. / Т. Музиченко-Мельник // Дієслово. – 2012. – №1. – С. 4-5.

 Запропонований урок спрямований  на ознайомлення семикласників з основними способами творення прислівників і словотворчими засобами, правилами їх наголошування, що допоможе збагатити словниковий запас учнів і викликати інтерес до українських звичаїв і традицій, сприятиме естетичному розвиткові школярів.

 Неділя І. Тести для контрольних робіт з української мови : 7 кл. // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 19. – С. 17-36.

 Тести  укладені відповідно до чинної програми, містять контрольні й самостійні роботи для перевірки навчальних досягнень учнів із української мови в 7-му класі. Контрольні роботи складаються із завдань різних рівнів складності закритого й відкритого типу.

 Новікова О. Дієприслівник. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. № 11. С. 13-16.

 Автор ділиться досвідом проведення уроку української мови з використанням матеріалів про українські народні звичаї та традиції при вивченні теми «Дієприслівник».  Його мета – познайомити учнів із дієприслівником як особливою формою дієслова, формувати у школярів вміння та навички розпізнавати дієприслівники в реченні та визначати їх морфологічні ознаки і  синтаксичну роль, а також стимулювати бажання досліджувати мовні явища.

 Попова Т. Дієслово : урок-подорож у 7 кл. : [конспект уроку] / Т. Попова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 25-27.

 Запропонований урок проводиться у формі мовної космічної експедиції. Його мета – систематизувати й узагальнити знання учнів про дієслово: морфологічні ознаки дієслова, синтаксичну роль. Автор пропонує цікаві кросворди, картки з прислів’ями, тощо.

 Савіна В. Олімпійськими шляхами українських чемпіонів : урок узагальненя та систематизації знань із теми "Дієприкметник" : 7 кл. / В. Савіна // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 11-12. – С. 23-25.

 Розробка уроку з використанням матеріалів  про олімпійських чемпіонів України допоможе  учителю узагальнити й систематизувати знання, уміння та навички учнів із теми «Дієприкметник», навчити їх  знаходити дієприкметники в тексті, визначати їх стан, вид і час, а також  використовувати дієприкметники в усному та письмовому мовленні.

 Семенець Л. Частка як службова частина мови : українська мова, 7 кл. / Л. Семенець // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. № 7. С. 28-29.

Автор пропонує  розробку уроку з ознайомлення учнів із часткою як службовою частиною мови, який допоможе сформувати у семикласників відшуковувати частки в реченнях, визначати їх роль, сприяти розвитку вміння використовувати частки у власних висловлюваннях.  

 Скрипнюк О. Правопис не з дієприкметниками : 7 кл. : [конспект уроку] / О. Скрипнюк // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 28-30.

 Конспект стане у нагоді  учителю  під час підготовки уроку  про дієприкметники, метою якого буде формувати вміння школярів правильно писати не з дієприкметниками, звертаючи увагу на граматичні та стилістичні особливості цієї форми дієслова.

 Степанченко О. Дієслово : узагальнення і систематизація вивченого // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 19. – С. 14-16.

 Урок спрямований на актуалізацію знань учнів про дієслово, розкриття його ролі у мовленні, закріплення вміння виявляти дієслова у тексті й визначати їхню синтаксичну роль, характеризувати дієслова і доречно вживати їх у власному мовленні, на розвиток уваги, мислення, мовлення, вироблення комунікативних умінь учнів.

 Федоренко О. Сполучник як службова частина мови : на матеріалі творів Л. Костенко / О. Федоренко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 26-28.

 Це розробка інтерактивного уроку ззасвоєння нових знань, мета якого –  позначеної теми, де учні разом з учителям навчаються поєднувати прекрасне –поглибити знання учнів про сполучник, його граматичне значення, формувати вміння знаходити сполучники в тексті, визначати їх службову роль, прищеплювати любов до рідного слова, до творчості.Серед методів роботи – дослідження-моделювання, робота з текстом та зі схемами, творче спостереження з елементами аналізу, вибірково-розподільний диктант, робота в парах та ін.

 Федоренко О. Правопис сполучників / О. Федоренко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 29-30.

 Мета уроку – розширити знання учнів про прості, складні і складені сполучники, їх правопис, навчити школярів розмежовувати складні сполучники і співзвучні з ними слова. Автор використовує для роботи речення і тексти з художньої літератури про довкілля.

 Фесай Н. Написання прислівників разом і через дефіс : 7 кл. / Н. Фесай // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 11-12. – С. 19-22.

 Розробка допоможе учителю ознайомити учнів з особливостями написання прислівників разом і через дефіс, сприяти зміцненню їхніх навичок правопису прислівників разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил, формуватиме  загальнопізнавальні вміння правильно писати складні прислівники з вивченими орфограмами,  розвиватиме естетичні смаки.

 Цишевська Л. Лінгвістична подорож у світ зникомих рослин : інтегрований урок з використанням мультимедійних технологій : 7 кл. / Л. Цишевська, В. Гоц // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 14-18.

 Інтегрований урок (українська мова і біологія) направлений на повторення та систематизацію знань про прийменник як службову частину мови, його правопис  разом, окремо, через дефіс, а також на прищеплення любові до природи. Заняття відбувається у формі конкурсу, у кількох етапах якого змагаються дві команди учнів. Під час уроку використовуються таблиця «Написання прийменників», пам’ятка «Морфологічний розбір прийменника», карта заповідників і національних парків України, малюнки і світлини зникаючих рослин, аудіозаписи «Вальсу квітів» П. Чайковського і пісні «Три поради», виставка книжок про рослинний світ України.

 Яковенко Н. Прийменники як службова частина мови : мультимедійний урок-гра : 7 кл. / Н. Яковенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. № 5. С. 21-23.

 Запропонований мультимедійний  урок-гра допоможе учителю систематизувати та узагальнити вивчене учнями про прийменник як службову частину мови, удосконалити їхні вміння й навички правопису прийменників, використання їх у зв’язному мовленні. Під час уроку автор використовує технології кооперативного та колективно-групового навчання.