background

Підготувала Л.О. Ткач

У 2014-2015 навчальному році вивчення української мови в 5, 6 класах здійснюватиметься за новою навчальною програмоюдля 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664: Українська мова. 5-9 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – Київ : Освіта, 2013. – 64 с.

Методичні рекомендації та орієнтовне календарне планування на 2014-2015 навчальний рік надруковані в газеті «Українська мова та література (Шкільний світ)»:

Методичні рекомендації з української мови та літератури на 2014/2015 н.р. // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 15-16. – С. 4-9.

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови та літератури : 5-11 кл. // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 15-16. – С. 10-97.

Подано зміст навчального матеріалу та орієнтовний розподіл годин для використання на розсуд учителя, який має змогу за потреби вносити деякі корективи (години можуть використовуватися на засвоєння недостатньо вивченого або забутого, проведення консультацій, індивідуальних занять з учнями тощо).

Матеріал підготовлений учителями Черкаської області та фахівцями Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Нижче наводимо список літератури з української мови, яку учитель-словесник може використати в підготовці та проведенні уроків у 5-му класі. Всі видання наявні в Черкаській обласній бібліотеці для дітей.

* * *

Книги:

Вакуленко Т. Українська мова : практ. порадник / Т. Вакуленко, Н. Косенко. – Харків : Школа, 2008. – 350 с.

Практичний посібник покликаний допомогти уникнути типових помилок як в усному мовленні, так і на письмі, і містить практичні поради щодо правильного вживання слів та висловів, їх наголошення у складних випадках, написання разом, окремо і через дефіс складних слів, відповідного перекладу російських сталих виразів українською мовою.

Великий довідник школяра : гуманітарні та суспільні науки : укр. мова, англ. мова, укр. л-ра, зарубіжна л-ра, історія України, всесвітня історія, основи правознавства, економіка : 5-11 кл. – Х. : Школа, 2009. – 1072 с.

Довідник містить вичерпні відомості зі шкільних курсів гуманітарних та суспільних наук.

Матеріал для 5 - 11 (12) класів подано в тій послідовності, у якій він вивчається в сучасних школах.

Перший розділ довідника присвячений українській мові. Стислий та доступний стиль викладення, приклади, ілюстрації, додатковий матеріал - усе це робить книгу незамінним помічником як учителям так і учням при вивченні чи повторенні певної теми або розділу.

Довідник вигідно відрізняється від існуючих аналогів наявністю алфавітного покажчика, що складається з найуживаніших (ключових) слів-термінів із кожного предмета.

Зав’язкін О. Калейдоскоп цікавих знань : кн. для домаш. навчання : всесвітня історія, географія, природознавство, граматика укр. мови / О. Зав’язкін, М. Хаткіна ; худож. А. Далбуз [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2009. – 575 с. : іл.

Четвертий розділ цієї книги називається «Граматика української мови». Його мета – дати дитині початкові знання з основних розділів мовознавства: фонетики, морфології, словотвору, лексики, синтаксису, тощо. Допитливий читач знайде багато цікавих фактів, повчальних історій, віршів, завдань, присвячених українській мові, її історії та сьогоденню.

Книга буде цікавою учителям, школярам та їхнім батькам.

Кратенко Л. Дві приголосні чи одна? : [слов.-довід. : 3-4 кл., 5-7 кл.] / Л. Кратенко. – Харків : Ранок, 2010. – 80 с. – (Навчальний словничок школяра).

Кратенко Л. Разом, окремо чи через дефіс? : [слов.-довід. : 3-4 кл., 5-7 кл.] / Л. Кратенко. – Харків : Ранок, 2011. – 80 с. – (Навчальний словничок школяра).

Посібники допоможуть школярам удосконалити грамотність, поповнити словниковий запас, навчитися користуватися словниками інших видів. Призначений для учнів 3-4 класів початкової школи і 5-7 класів середньої школи. Учителі української мови і батьки можуть скористатися словником для класної і домашньої роботи з дітьми.

Новий довідник : українська мова ; українська література. – 6-е вид. – Київ : Казка, 2010. – 864 с.

Довідник подає найважливіші відомості про українську мову та літературу. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади, а також оригінальна структура видання допоможуть школярам грунтовно і швидко опанувати матеріал.Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого.

Видання розраховане на широке коло користувачів.

Островський В. А українською кажуть так... / В. Островський, Г. Островська. – Вид. 2-е, допов. й випр. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 454 с.

Книжка буде незамінним порадником учителям української мови та учням. Порівнюючи мовно-граматичні факти, взяті із зросійщених джерел (преси, радіо, телебачення), із відповідними прикладами з української класики й народної мови, автори книжки проводять чітку межу між своїм і несвоїм, природне розмежування між тим, що українській мові властиве, а що ні.

Шкільний словник української мови : синоніми ; антоніми ; омоніми ; пароніми ; фразеологізми / уклад. Т. К. Співак. – Харків : Весна, 2008. – 431 с.

У словнику вміщено інформацію з усіх розділів науки про мову. Завдяки вдалому поєднанню в одній книзі словників різного типу та наявності граматичного розділу він є незамінним у навчанні та повсякденному розвиткові й збагаченні мовних знань школярів. Видання містить перелік слів, поєднаних синонімічними й антонімічними зв’язками, слів, що є омонімами й паронімами, та фразеологізмів. Окремо додається граматичний коментар, у якому у вигляді таблиць подано основні правописні норми та правила.

Статті:

Байдусь С. Лексичне значення слова. Орфографічна грамотність : 5 кл. : [розробка уроку] / С. Байдусь // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С. 4-7.

Розробка уроку з використанням мультимедійних технологій допоможе учителю навчити п’ятикласників визначати належність слів до певної лексичної категорії, розрізняти однозначні й багатозначні слова, добирати синоніми, удосконалювати навички доречного використання слів із переносним значенням у мовленні, систематизувати знання щодо вживання апострофа.

Білера-Ісупова Г. Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія : 5 кл. : [розробка уроку] / Г. Білера-Ісупова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С. 8-10.

Дана розробка уроку допоможе учителю поглибити знання учнів про звуки мови й мовлення, навчити дітей передавати слова буквописом, розвивати фонематичний слух, увагу, слухову та зорову пам’ять. Автор радить під час його проведення використовувати ігри-розминки, бесіди, диференційовані завдання в групах тощо.

Бахтіна А. Подорож країною Синтаксису / А. Бахтіна // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 29-30. – С. 13-15.

Методичні рекомендації націлені на закріплення та узагальнення набутих учнями знань із синтаксису та пунктуації, їхніх умінь визначати синтаксичну роль другорядних членів речення і спосіб їх морфологічного вираження, а також на розвиток мовленнєво-комунікативного вміння школярів будувати речення, поширюючи їх другорядними членами тощо.

Бойкова Н. Групи слів за значенням. Синоніми, антоніми, омоніми / Н. Бойкова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 64-65.

Автор ділиться методикою проведення уроку у 5 класі з вивчення груп слів за значенням, використовуючи вправи «Очікування» і «Земля в долонях», ігри «П’ятий зайвий», «Ланцюжок», «Разок намиста». На такому уроці діти закріплять поняття про синоніми, синонімічний ряд, омоніми, антоніми, ознайомляться зі способами розрізнення омонімів і багатозначних слів, навчаться свідомо підходити до розуміння значення слова і його вживання, розвинуть навички добору синонімів і антонімів та доцільного їх вживання у власному мовленні.

Бойкова Н. Лексичне значення слова. Робота з тлумачним і перекладним словниками : проект / Н. Бойкова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 60-63.

Учитель пропонує використати його досвід організації та втілення проекту на уроці української мови. У проекті беруть участь учні 5-го класу, їхні батьки та учителі.

Проект націлений на формування в учнів навичок роботи в колективі, виховання толерантності, інтересу до вивчення мови, на розвиток уміння школярів тлумачити лексичне значення слова, вживати слова відповідно до їх значень, працювати з тлумачним і перекладним словниками, збагачувати словниковий запас.

Бойкова Н. Словниковий склад української мови. Походження слів: власне українські й запозичені слова. Ознайомлення зі словником іншомовних слів : [конспект уроку] / Н. Бойкова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 51-53.

Запропонована методика проведення уроку дозволяє ознайомити учнів із поняттями «лексика», «лексикологія», з’ясувати шляхи розвитку лексики, навчити їх розрізняти групи слів за походженням, розрізняти власне українські і запозичені слова, формувати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власну думку, збагатить словниковий запас школярів, виховає любов до рідної мови.

Гнаткович Т. Формування мовної компетентності п’ятикласників у процесі вивчення синтаксичних одиниць / Т. Гнаткевич // Укр. мова і літ в шк. – 2014. – № 1. – С. 14-18.

Автор рекомендує учителям низку вправ, направлених на розвиток синтаксичних умінь і навичок п’ятикласників, вдосконалення їхньої мовно-комунікативної діяльності, у процесі якої особлива увага приділяється роботі з текстом з опорою на лінгвістичну теорію.

Гудима О. Узагальнення та систематизація вивченого з теми "Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени речення" : 5 кл. : [конспект уроку] / О. Гудима // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 18. – С. 6-7.

Нестандартна форма уроку дозволить зацікавити учнів вивченнямдругорядних членів речення. Передбачені різні форми індивідуальної та групової роботи.

Гунько Л. Переказ із творчим завданням : урок укр. : 5 кл. / Л. Гунько // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 7. – С. 5-6.

Методичні рекомендації вчителю допоможуть навчити п’ятикласників писати творчі перекази, добирати потрібний матеріал, логічно мислити, бути спостережливими.

Дудар Ю. Фразеологія. Узагальнення й систематизація вивченого з теми у 5-му класі : [конспект уроку] / Ю. Дудар // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 4. – С. 29-31.

Конспект уроку допоможе учителю організувати перевірку рівня засвоєння учнями знань із теми «Фразеологія», їхнього уміння пояснювати значення фразеологізмів, добирати до них синонімічні та антонімічні відповідники, доречно вживати їх у мовленні.

Дуняшенко Н. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї : урок у 5 кл. / Н. Дуняшенко // Дивослово. – 2010. – № 7. – С. 12-14. - Бібліогр.: с. 14.

Розробка інтерактивного уроку містить методику і практичні поради щодо проведенення заняття з вивчення теми « Співідношення звуків і букв в українській мові, звукове значення літер я, ю, є, ї». Використовуючи їх учителі зможуть розвивати уміння учнів виділяти головне, узагальнювати й систематизувати матеріал. Автор рекомендує такі методи роботи як робота в групах, групове дослідження, «Незакінчене речення», проблемне запитання, «Мікрофон», «Асоціативний ряд».

Екштейн О. Правила вживання м'якого знака : [конспект уроку] / О. Екштейн // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 41-42.

Конспект запропонованого уроку допоможе учителю систематизувати й поглибити знання п’ятикласників щодо правил вживання м’якого знака, виробити в них навички правильного написання й вимови слів із м’яким знаком, розвинути орфографічне чуття, пам’ять, логічне мислення, бажання вчитися, пізнавати нове.

Зіневич Л. Відмінки іменників, їх значення : 5 кл. / Л. Зіневич // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 2. – С. 43-44.

Автор пропонує, проводячи урок про відмінки іменників, скористатися низкою цікавих елементів: міні-бесіди, робота в групах, командна гра «Упіймай слово», ланцюгова гра «Знайди слово» тощо.

Калайчева Г. Головні та другорядні члени речення : урок-подорож : 5 кл. : [конспект уроку] / Г. Калайчева // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 29-30. – С. 16-18.

Запропонований урок-подорож допоможе учителю поглибити знання учнів про головні члени речення, ознайомити їх зі складеним присудком, другорядними членами речення та сформувати у школярів уміння й навички розпізнавати їх у реченнях, визначати способи вираження.

Карлаш Т. Вимова та написання префіксів з-, зі-, с- : [конспект уроку] / Т. Карлаш // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 39-40.

Автор пропонує методику проведення уроку з вивчення та написання префіксів з-, зі-, с-, який допоможе поглибити знання учнів про частини слова та пояснити їм особливості вимови й написання цих префіксів, а також навчить школярів визначати в словах орфограму «Буква з, с у префіксі з- (с-) » і обгрунтовувати вибір написання.

Кисла І. Правопис складних слів. Сполучні о, е, є в складних словах. Написання складних слів разом і через дефіс : 5 кл. : [конспект уроку] / І. Кисла // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 15-16. – С. 25-27.

Заняття за вказаною темою автор рекомендує провести у формі уроку-екскурсії до поетичної майстерні Павла Тичини. Мета уроку – формувати предметні компетенції учнів: уміння пояснювати правопис складних слів, умови, за яких між частинами складного слова пишуться голосні о, е, є; від чого залежить написання складних слів разом і через дефіс; розвивати навички словотворного аналізу; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички, а також навички власного словотворення.

Коваленко Л. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні : 5 кл. : [конспект уроку] / Л. Коваленко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 29-30. – С. 19-20.

Конспект уроку містить методику ознайомлення учнів із поняттям «словосполучення», формування у школярів уміння визначати головне і залежне слово, правильно вживати словосполучення.

Коломієць Р. Вчимось спілкуватись : ситуативні вправи з додатковими завданнями для формування вмінь і навичок діалогічного мовлення / Р. Коломієць // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – №14. – С. 14-18.

Ситуативні вправи з додатковими завданнями мають практичне спрямування. Для учнів 5-х класів вони стануть джерелом цікавих відомостей, засобом формування й удосконалення комунікативих навичок та нададуть учителеві допомогу в реалізації інноваційних підходів до вивчення рідної мови.

Муза Г. Звертання. Розділові знаки при звертанні : 5 кл. : [конспект уроку] / Г. Муза // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 18. – С. 8-9.

Автор пропонує конспект уроку, який допоможе учителю познайомити учнів із звертаннями, навчити їх виділяти звертання в контексті, розставляти розділові знаки.

Муза Г. Узагальнююче слово при однорідних членах речення : 5 кл. : [конспект уроку] / Г. Муза // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 18. – С. 10-11. - Бібліогр.: с. 11.

Автор ділиться методикою проведення уроку, направленого на поглиблення в учнів знань про однорідні члени речення, на те, як правильно будувати речення з узагальнюючим словом, розставляти розділові знаки після узагальнюючого слова або перед ним на, розвиток творчих умінь школярів поширювати речення з узагальнюючим словом за наявності однорідних членів і навпаки.

Носенко Л. Гостини в пунктуаційно-синтаксичній родині : узагальнення та систематизація вивченого із синтаксису та пунктуації : 5 кл. / Л. Носенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 8. – С. 4-6.

Конспект уроку з використанням інтерактивних технологій допоможе учителю навчити дітей узагальнювати вивчений матеріал, розпізнавати різні типи речень, робити їх пунктуаційний аналіз, будувати власні висловлювання із застосуванням різних типів речень.

Романів А. Лист. Адреса : 5 кл. : [конспект уроку укр. мови] / А. Романів // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 3-6.

Конспект допоможе вчителям провести заняття, направлене на ознайомлення учнів з видами листів, правилами їх написання та особливостями складання тексту листа відповідно до усталених традицій, вживаючи звертання, вставні слова, етикетні формули.

Рудницька О. Значення мови в житті суспільства : вступний урок з укр. мови у 5 кл. / О. Рудницька // Дивослово. – 2013. – № 7-8. – С. 20-22.

Урок спрямований на те, щоб ознайомити п’ятикласників із значенням мови в житті суспільства, домогтися усвідомлення ними думки, що державна мова – невід’ємний складник української державності.

Сівак С. Другорядні члени речення. Додаток : 5 кл. : [конспект уроку] / С. Сівак // Укр.мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 18. – С. 4-5.

У статті з нових методологічних позицій подано конспект уроку, орієнтованого на формування в учнів уміння розпізнавати головні і другорядні члени речення, визначати, з яким словом у реченні вони пов’язані, ставити до них запитання, а також на ознайомлення школярів із поняттями про додаток, означення, обставину.

Стеценко Н. Складне речення : 5 кл. : [конспект уроку] / Н. Стеценко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 11-12. – С. 4-6.

Автор пропонує методику проведення уроку, мета якого – ознайомити учнів з поняттям про складне речення; обґрунтувати вживання розділових знаків; формувати вміння розпізнавати складне речення та сполучники в ньому; розвивати логічне мисленнядітей і виховувати в них любов до рідного слова.

Стрєльцова І. Правопис префік з-, с-, роз-, без-, через-. Тренувальні вправи : [конспект уроку] / І. Стрєльцова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 37-38.

Тренувальні вправи, запропоновані автором статті, допоможуть учителю поглибити, систематизувати й закріпити знання учнів про правопис префіксів з-, с-, роз-, без-, через-, сформуватиу них навички написання слів із зазначеними префіксами, уміння визначати слова з вивченою орфограмою в тексті, розвивати увагу, пам’ять, творче мислення, усне й писемне мовлення школярів.

Шоколова О. Слово до слова – зложиться мова : значення мови в нашому житті : місце і роль української мови в Українській державі / О. Шоколова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – №14. – С. 12-13.

Конспект уроку допоможе учителю дати п’ятикласникам відомості про значення мови в житті суспільства, про мову як систему виражальних засобів і мовлення; розвивати усне й писемне мовлення школярів, збагачувати їхній активний словниковий запас, виховувати в учнів пізнавальний інтерес до української мови та поглиблювати знання про неї.

Юхно В. Звертання. Вставні слова. Речення з прямою мовою : 5 кл. : [конспект уроку] / В. Юхно // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. –№ 29-30. –С. 21-22.

Це розробка уроку, мета якого – повторення, поглиблення, узагальнення та систематизація знань учнів про звертання, вставні слова та пряму мову, вироблення у них умінь розпізнавати звертання в тексті.

Янкіна Н. Правила вживання апострофа : тренувальні вправи / Н. Янкіна // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 1-2. – С. 43-44.

Автор ділиться досвідом проведення на уроках української мови тренувальних вправ, які допоможуть навчити п’ятикласників основним правилам вживання апострофа, правильній вимові й написанню слів з апострофом, розвинутиу школярів логічне мислення, уяву, пам’ять, мовлення.

WEB-бібліографія

Для вчителя української мови та літератури [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.uroki.net/docukr.htm, вільний(10.09.14). – Назва з екрану.

Розробки уроків, сценарії, поурочні плани тощо на допомогу учителю української мови.

Українська мова: офіційний сайт української мови [Електронний ресурс] : [історія, правопис, особливості] // Українська мова : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ukrainskamova.at.ua/, вільний(10.09.14). – Назва з екрану.

Українська мова [Електронний ресурс] // Українська мова : [веб-сайт] – Режим доступу : вільний(10.09.14). – Назва з екрану.

Матеріали сайту допоможуть учителю підготувати цікаві уроки, на яких розглядатимуться питання частин мови, фонетики, орфоепії, морфології і словотвору, лексики і фразеології, графіки і орфографії.

Українська мова : 5 клас[Електронний ресурс] : [уроки української мови] // Гипермаркет знаний : [веб-сайт]. – Режим доступу :

http://school.xvatit.com/index.php?title=Українська_мова_5_клас, вільний (10.09.14). – Назва з екрану.

Електронний ресурс, який містить має конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні роботи, кейси та багато інших цікавих матеріалів, допоможе учителю в організації уроків, за допомогою яких діти не лише здобудуть нові знання, а й проведуть час весело й корисно.

Українська мова [Електронний ресурс] : [відеоуроки української мови] // YouTube : [веб-сайт]. – Режим доступу :

http://www.youtube.com/watch?v=qQBfP0O0FAU&list=PLDB02E4323F8C7EBF, вільний(10.09.14). – Назва з екрану.

Українська мова [Електронний ресурс] : [перелік веб-сайтів] // Національна бібліотека України для дітей : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5679, вільний(10.09.14). – Назва з екрану.

Добірка сайтів, сформована бібліотекарями України, допоможе педагогам у підготовці уроків української мови.