І. Загальні положення

 

1.1  Правила користування комунальним закладом „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради (надалі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами і доповненнями), Конвенції ООН про права дитини, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України № 340 від 19.04.2017, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за №635/3053 від 17.05.2017 р., Статуту КЗ „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради (надалі – Статут).

1.2  Бібліотека є головним закладом обласної комунальної власності у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування дитячого населення, який забезпечує формування, зберігання та загальнодоступність документно-інформаційних ресурсів, орієнтованих на категорію користувачів-дітей і організаторів дитячого читання.

1.3  Бібліотека здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством України про культуру, нормативними актами Міністерства культури України, департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації, Статутом та цими Правилами.

1.4  Бібліотека створює умови для реалізації конституційного права юних громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією.

1.5  Порядок доступу до фонду Бібліотеки, юридична форма відносин з користувачами, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються згідно із Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із внесеними змінами), Статутом, цими Правилами.

1.6  Права дітей є пріоритетними по відношенню до прав інших фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Права користувачів Бібліотеки.

 

2.1  Бібліотека здійснює обслуговування дітей, незалежно від статі, соціального походження, національної приналежності, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також фізичних і юридичних осіб, які мають відношення до проблем дитячого читання. Бібліотечне обслуговування здійснюється на абонементах, в читальних залах, інтернет-центрі, на бібліотечних пунктах, дистанційно засобами телекомунікацій, через веб-сайт бібліотеки та інші інноваційні форми.

2.2  Основні користувачі КЗ „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради: діти віком до 18 років; їхні батьки; вчителі, вихователі; бібліотечні працівники; видавці, письменники; інші спеціалісти, які займаються питаннями освіти та виховання дітей і організації дитячого читання.

2.3  Ці категорії користуються абонементами, читальними залами і бібліотечними пунктами безкоштовно.

2.4  Громадяни, які не є основними користувачами (студенти середніх і вищих навчальних закладів, інші категорії, а також громадяни, які тимчасово проживають у м. Черкаси, можуть користуватися читальними залами безкоштовно).

2.5  Юридичні особи користуються фондами Бібліотеки на основі відповідних договорів.

2.6  Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на обслуговування в Бібліотеці, що і громадяни України.

2.7  Користувачі Бібліотеки мають право отримувати:

–       інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки;

–       консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;

–       у тимчасове користування документи із фонду Бібліотеки;

–       документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА), сплативши вартість послуги;

–       інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку, сплативши вартість послуги згідно визначеного тарифу.

2.8  Користувачі бібліотеки також мають право:

–       брати участь у всіх заходах, які проводить Бібліотека;

–       користуватися автономними робочими місцями з підключенням до Інтернету, власними електронними пристроями (гаджетами), портативними комп’ютерами за умови наявності автономного живлення;

–       користуватися електронними базами даних, створеними, отриманими безкоштовно або придбаними бібліотекою;

–       бути учасниками об'єднань читачів за інтересами;

–       звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації Бібліотеки щодо покращення обслуговування користувачів, відстоювати свої права згідно з чинним законодавством України;

–       користуватися іншими послугами, в т.ч. платними.

 

ІІІ. Обов'язки користувачів Бібліотеки.

 

3.1  Користувачі зобов'язані:

        – виконувати  Правила користування Бібліотекою, дотримуватися режиму її роботи, санітарно-гігієнічних норм та підтримувати тишу у приміщеннях, де здійснюється бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів;

      –   при одержанні документів перевіряти їх кількість та наявність у них будь-яких пошкоджень і, при виявленні дефектів, ставити до відома про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробитина документах відповідну позначку, в іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;

      –   дбайливо ставитися до документів з фонду Бібліотеки: не робити на них жодних позначок, не виривати і не загинати листки з книг, не виносити з приміщення бібліотеки (відділу) документи, якщо вони не оформлені належно бібліотекарем, повертати їх у визначений термін:

      –   розписуватися за кожний одержаний у бібліотеці документ (крім читачів-дошкільників та учнів 1-4 класів) у читацькому формулярі;

      –   не порушувати розстановку фондів у відділах з відкритим доступом до них;

      –   не вносити в приміщення відділів обслуговування книги та інші документи, якщо вони не є бібліотечними;

      –   не завдавати шкоди обладнанню, меблям та іншому майну бібліотеки;

      –   особи з великогабаритними речами (сумками, пакетами, рюкзаками, валізами) допускаються в Бібліотеку за умови їх здачі до гардеробу (мобільні телефони, гаманці, інші цінні речі лишати при собі);

      –   особи, які перебувають у  стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, у неохайному вигляді, з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки-поводиря) до Бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні Бібліотеки не дозволяється;

     –  користувачам не дозволяється заходити в службові приміщення, користуватися службовими телефонами, поширювати листівки, самостійно розміщувати оголошення, рекламні матеріали без дозволу адміністрації Бібліотеки.

3.2  Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

3.2.1         При втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки:

      –   замінити його аналогічним документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;

      –   при неможливості заміни – відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

3.2.2         У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, відшкодування здійснюється таким же чином, але розмір його визначається бібліотекою-фондоутримувачем.

3.2.3         За втрату або псування документів з фонду Бібліотеки, технічних засобів, обладнання або іншого майна Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки (опікуни) або інші особи, які є поручителями за дитину перед Бібліотекою.

3.2.4         Користувачі, які порушують Правила користування Бібліотекою, можуть бути тимчасово позбавлені права користування Бібліотекою (5.9 Правил).

3.2.5         У випадку злісного порушення Правил користування та пошкодження майна Бібліотеки, несанкціонованого використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

ІV. Порядок запису користувачів у Бібліотеку.

 

4.1  Для запису до Бібліотеки користувач зобов’язаний пред’явити документ (оригінал), що посвідчує особу. Діти до 18 років записуються в Бібліотеку за згодою батьків або законних представників на підставі їх документа (оригіналу), що посвідчує особу або відповідні повноваження законних представників, і надають згоду на обробку їхніх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Типових правил користування бібліотеками в Україні.

4.2  У формулярі зазначається: прізвище, ім’я та по батькові, відомості про місце реєстрації і місце проживання, освіту, клас, номер школи, контактний телефон. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

4.3 Записуючись до Бібліотеки, користувачі та їхні батьки (опікуни) повинні ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своїм підписом у читацькому формулярі (крім дошкільників та учнів 1 класів) зобов'язання їх виконувати.

4.4  Користувачі зобов’язані повідомляти Бібліотеку про зміну своїх персональних даних у місячний термін.

4.5 Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки здійснюється без використання персональних даних.

 

V. Правила користування абонементами.

 

5.1  Абонемент (форма індивідуального обслуговування) здійснює видачу читачеві документів для тимчасового користування ними поза Бібліотекою за певних умов.

5.2  Основні групи користувачів (див. п. 2.2, 2.3 цих Правил)мають право безкоштовно користуватися абонементами Бібліотеки. Інші користувачі (див. п. 2.4 Правил) можуть користуватися фондом Бібліотеки у читальних залах.

5.3  Користувач може одержати на абонементі одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 15 днів.

5.4  Строк користування документами на прохання користувача може бути продовжений (особистий прихід до Бібліотеки, дзвінок, сайт), якщо на них відсутній попит інших користувачів.

5.5  Цінні видання, а також видання, наявні у фонді Бібліотеки в одному примірнику, видаються користувачам тільки у читальних залах.

5.6  Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується бібліотекарем у читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім дошкільників та учнів 1-4 класів). Повернення документів користувачем до Бібліотеки засвідчується підписом бібліотекаря.

5.7  Користувач має право виносити документи з абонемента за межі відділу (Бібліотеки), якщо вони записані у його читацькому формулярі.

5.8  Документи, одержані з фонду Бібліотеки на абонементі, користувач повинен повертати у встановлені терміни. У разі затримки взятих у Бібліотеці книг понад встановлений термін, користувач сплачує пеню, розмір якої встановлює рада при директорі Бібліотеки.

5.9  За систематичне порушення термінів користування документами користувач тимчасово позбавляється права користування абонементом на строк до 3-х місяців, при повторних порушеннях – на строк до 1 року або постійно.

5.10 Користувач, який втратив або пошкодив документ, відшкодовує збитки відповідно до п. 3.2 Правил.

 

VІ. Правила користування читальними залами.

 

6.1  Читальний зал (структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання) надає можливість користування друкованими виданнями та іншими документами в межах Бібліотеки.

6.2  Основні користувачі (п. 2.2 Правил) обслуговуються на підставі їхніх читацьких формулярів, інші – на підставі пред'явленого документа, що засвідчує їхню особу.

6.3  Читальні зали надають можливість користуватися будь-яким документом з фонду Бібліотеки.

6.4  Кількість бібліотечних документів, що видаються для опрацювання у читальних залах, не обмежується.

6.5  Цінні видання, контрольні примірники документів, а також видання, одержані з інших бібліотек через МБА, видаються для користування тільки в читальних залах.

6.6  Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

6.7  Документи, взяті в читальному залі, забороняється виносити за його межі.

6.8 За збитки, нанесені фондам читальних залів, користувачі несуть відповідальність згідно п. 3.2 Правил.

6.9 Користувачі Інтернет-центру обслуговуються згідно з Правилами користування Інтернет-центру.

 

VІІ. Обов'язки Бібліотеки з обслуговування користувачів.

 

7.1  Бібліотека зобов'язана:

–     ознайомлювати користувачів з „Правилами користування Бібліотекою”;

–     інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. додаткові за окрему плату;

–     створювати користувачам комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

–     дбати про культуру обслуговування користувачів;

–     формувати у користувачів потребу в книзі, інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

–     вивчати та максимально задовольняти запити користувачів;

–     задовольняти потреби читачів у створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань за інтересами (клубів, гуртків тощо);

–     систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

–     ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

–     не використовувати персональні дані користувачів Бібліотеки та відомості про їхні інтереси з будь-якою метою, крім тієї, що передбачена Статутом Бібліотеки;

–     звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки.

 

VІІІ. Права Бібліотеки.

 

8.1  Бібліотека має право:

–     розробляти на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні «Правила користування Бібліотекою» і затверджувати їх;

–     визначати зміст, напрямки та форми своєї діяльності;

–     розширювати асортимент безоплатних послуг, укладати з юридичними та фізичними особами угоди про надання послуг;

–     визначати типи і види надходжень документів до фонду Бібліотеки та джерела його комплектування;

–     визначити умови використання бібліотечних фондів користувачами-фізичними та юридичними особами;

–     робити у встановленому порядку запити за вимогами користувачів на документи з фондів інших бібліотек;

–     встановлювати скорочені терміни користування документами підвищеного попиту;

–    встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

–    встановлювати інші терміни на користування бібліотечними фондами з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування

–     визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної Бібліотеці користувачами;

–     позбавляти окремих користувачів права відвідування Бібліотеки у порядку, визначеному даними Правилами, у разі їх (Правил) порушення;

–     захищати створені нею бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством.

 

 

ІХ. Режим роботи Бібліотеки.

 

9.1  Режим роботи визначається „Правилами внутрішнього трудового розпорядку Комунального закладу „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради”, затвердженими загальними зборами колективу Бібліотеки і погодженими з департаментом культури та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

9.2  Бібліотека обслуговує користувачів щодня, крім суботи, з 9 до 18 години (у п'ятницю та неділю – з 9 до 17 години).