Правила користування

Правила користування бібліотекою

І. Загальні положення

 

1.1    Правила користування комунальним закладом „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради (надалі Бібліотека, КЗ „ЧОБдД” Черкаської обласної ради) розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами і доповненнями), Типових правил користування бібліотеками в Україні (із змінами і доповненнями), Конвенції ООН про права дитини, Статуту КЗ „ЧОБдД” Черкаської обласної ради.

1.2    Бібліотека є головним закладом обласної комунальної власності у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування дитячого населення, який забезпечує повне формування, зберігання та загальнодоступність документно-інформаційних ресурсів, орієнтованих на категорію користувачів-дітей і організаторів дитячого читання.

1.3    Бібліотека здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством України про культуру, нормативними актами Міністерства культури України, Статутом КЗ „ЧОБдД” Черкаської обласної ради та цими Правилами.

1.4    Бібліотека створює умови для реалізації конституційного права громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією.

1.5    Порядок доступу до фонду Бібліотеки, юридична форма відносин з користувачами, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються згідно із Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із внесеними змінами), Статутом КЗ „ЧОБдД” Черкаської обласної ради, цими Правилами.

1.6    Права дітей є пріоритетними по відношенню до прав інших фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Права користувачів Бібліотеки.

 

2.1    Юні громадяни України віком до 15 років, незалежно від статі, соціального походження, расової і національної приналежності, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також фізичні і юридичні особи, які мають будь-яке відношення до проблем дитячого читання, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може здійснюватися на абонементах, в читальних залах, дистанційно засобами телекомунікацій та на бібліотечних пунктах.

2.2    Основні користувачі КЗ „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради:

     – діти віком до 15 років (дошкільники та учні 1-9 кл.);

     – їхні батьки;

     – вчителі, вихователі;

     – бібліотечні працівники;

     – видавці, письменники;

     –  інші спеціалісти, які займаються питаннями освіти та виховання  дітей і організації дитячого читання.

2.3    Ці категорії користуються абонементами, читальними залами і бібліотечними пунктами безкоштовно.

2.4    Громадяни, які не є основними користувачами (учні 10-11 класів, студенти середніх і вищих навчальних закладів, інші категорії, а також громадяни, які тимчасово проживають у м. Черкаси або проживають у прилеглих до міста населених пунктах, можуть користуватися читальними залами безкоштовно.

2.5    Юридичні особи користуються фондами Бібліотеки на основі відповідних договорів.

2.6    Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на обслуговування в Бібліотеці, що і громадяни України.

2.7    Користувачі Бібліотеки мають право отримувати безкоштовно:

    –  інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки;

    –  консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;

    –  у тимчасове користування документи із фонду Бібліотеки.

2.8    Користувачі бібліотеки також мають право:

    –  брати участь в усіх заходах, які проводить Бібліотека;

    –  бути учасниками об'єднань читачів за інтересами;

    –  отримувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА), сплативши вартість послуги;

    –  отримувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку, сплативши вартість послуги згідно визначеноготарифу;

    –  висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих працівників;

    –  вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки, вдосконалення її структури;

    –  оскаржувати в суді дії посадових осіб Бібліотеки в разі обмеження ними прав користувачів;

    –  користуватися іншими послугами, в т.ч. платними.

 

ІІІ. Обов'язки користувачів Бібліотеки.

 

3.1  Користувачі зобов'язані дотримуватися Правил користування Бібліотекою:

   –  при одержанні документів перевіряти їх кількість та наявність у них будь-яких пошкоджень і, при виявленні дефектів, ставити до відома про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробитина документах відповідну позначку, в противному разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;

   –  дбайливо ставитися до документів з фонду Бібліотеки: не робити на них жодних позначок, не виривати і не загинати листки з книг, не виносити з приміщення бібліотеки (відділу) документи, якщо вони не оформлені належно бібліотекарем, повертати їх у визначений термін:

   – розписуватися за кожний одержаний у бібліотеці документ (крім читачів-дошкільників та учні 1-4 класів) у читацькому формулярі;

   –  дбайливо ставитися до майна бібліотеки;

   –  не порушувати розстановку фондів у відділах з відкритим доступом до них;

   –  не вносити в приміщення відділів обслуговування книги та інші документи, якщо вони не є бібліотечними, а також сторонні предмети;

   –  не завдавати шкоди обладнанню, меблям та іншому майну бібліотеки;

   –  залишати верхній одяг, сумки, портфелі, пакети у гардеробі Бібліотеки;

   –  дотримуватися тиші і виконувати правила поведінки в приміщенні Бібліотеки. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні Бібліотеки не дозволяється.

3.2  Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

3.2.1 При втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки:

   –  замінити його відповідно аналогічним документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;

   –  при неможливості заміни – відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

3.2.2  У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, відшкодування здійснюється таким же чином, але розмір його визначається бібліотекою-фондоутримувачем.

3.2.3   За втрату або псування документів з фонду Бібліотеки, технічних засобів, обладнання або іншого майна Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки (опікуни) або інші особи, які є поручителями за дитину перед Бібліотекою.

3.2.4  Користувачі, які порушують Правила користування Бібліотекою, можуть бути тимчасово позбавлені права користування Бібліотекою (5.10, 5.11 Правил).

3.2.5  У випадку злісного порушення Правил користування та пошкодження майна Бібліотеки, несанкціонованого використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України (Цивільний кодекс України (надалі ЦК), ст. 13, 14, 446, 447).

 

ІV. Порядок запису користувачів у Бібліотеку.

 

4.1  Діти і підлітки до 15 років записуються у Бібліотеку на підставі паспорта, який пред'являють їхнібатьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

4.2  Записуючись у Бібліотеку, користувачі та їхні батьки (опікуни) повинні ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своїм підписом в читацькому формулярі (крім дошкільників та учнів 1 класів) зобов'язання їх виконувати.

Батьки (опікуни) також дають згоду на обробку та використання Бібліотекою наданих ними персональних даних.

4.3  У разі зміни місця проживання чи навчання, прізвища або інших особистих даних користувач повинен повідомити про це Бібліотеку у місячний термін.

 

                  V. Правила користування абонементами.

 

5.1  Абонемент (форма індивідуального обслуговування) здійснює видачу читачеві документів для користування ними поза Бібліотекою на певний строк і за певних умов.

5.2  Основні групи користувачів (див. п. 2.2, 2.3 цих Правил) мають право безкоштовно користуватися абонементами Бібліотеки. Інші користувачі (див. п. 2.4 Правил) можуть користуватися фондом Бібліотеки у читальних залах.

5.3  Користувач може одержати на абонементі одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 15 днів.

5.4  Строк користування документами на прохання користувача може бути продовжений (особистий прихід до Бібліотеки, дзвінок), якщо на них відсутній попит інших користувачів.

5.5  Цінні видання, а також видання підвищеного попиту, наявні у фонді Бібліотеки в обмеженій кількості, видаються користувачам тільки у читальних залах.

5.6  Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується бібліотекарем в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім дошкільників та учні 1-4 класів). Повернення документів користувачем до Бібліотеки засвідчується підписом бібліотекаря.

5.7  Користувач має право виносити документи з абонементу за межі відділу (Бібліотеки), якщо вони записані у його читацькому формулярі.

5.8  Документи, одержані з фонду Бібліотеки на абонементі, користувач повинен повертати у встановлені терміни. У разі затримки взятих у Бібліотеці книг понад встановлений термін, користувач сплачує пеню, розмір якої встановлює рада при директорі Бібліотеки.

5.9  За систематичне порушення термінів користування документами користувач тимчасово позбавляється права користування абонементом на строк до 3-х місяців, при повторних порушеннях – на строк до 1 року або постійно.

5.10 Користувач, який втратив або пошкодив документ, відшкодовує збитки відповідно до п. 3.2 Правил.

 

VІ. Правила користування читальними залами.

 

6.1  Читальний зал (структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання) надає можливість користування друкованими виданнями та іншими документами в межах Бібліотеки.

6.2  Основні користувачі (п. 2.2 Правил) обслуговуються на підставі їхніх читацьких формулярів, інші – на підставі пред'явленого документа, що засвідчує їхню особу.

6.3  Читальні зали надають можливість користуватися будь-яким документом з фонду Бібліотеки.

6.4  Кількість бібліотечних документів, що видаються для опрацювання у читальних залах, не обмежується.

6.5  Цінні видання, контрольні примірники документів, а також видання, одержані з інших бібліотек через МБА, видаються для користування тільки в читальних залах.

6.6  Документи, взяті в читальному залі, забороняється виносити за його межі.

6.7  За збитки, нанесені фондам читальних залів, користувачі несуть відповідальність згідно п. 3.2 Правил.

 

VІІ. Правила користування Інтернет-центром Бібліотеки.

 

7.1. Доступ до ресурсів Інтернет надається відвідувачам за умови:

–     їх особистої реєстрації як користувачів бібліотеки;

–    ознайомлення з Правилами та отримання згоди на їх дотримання;

–    попереднього запису на сеанс роботи у мережі Інтернет або при наявності вільного робочого місця;

–    володіння основними навичками роботи на персональному комп’ютері (ПК).

7.2. Користувачі мають право на:

–    одну безоплатну сесію доступу до мережі Інтернет, тривалість якої становить 1 годину  - для користувачів віком понад 15 років та 30 хвилин для дітей впродовж одного дня;

–    отримання індивідуальної консультації з питань роботи у мережі Інтернет від бібліотекаря та допомоги при пошуку інформації;

–    копіювання інформації на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск) за умови отримання дозволу бібліотекаря.

7.3. Користувачам не дозволяється:

–    включати звукові сигнали на власних електронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах;

–    розмовляти по мобільному телефону у приміщенні Інтернет-центру;

–    встановлювати будь-яке програмне забезпечення, самостійно вмикати, вимикати або перезавантажувати комп'ютер;

–    підключати інше периферійне обладнання до комп'ютерів та чинити дії, що можуть завдати шкоди бібліотечній техніці;

–    перевищувати час роботи в мережі Інтернет, обумовлений правилами;

–    використовувати комп’ютерну техніку бібліотеки та доступ до мережі Інтернет для здійснення несанкціонованого доступу до платних ресурсів Інтернет та незаконної діяльності, що заборонена чинним законодавством України (перегляду та скачування порнографічної продукції; перегляду та розповсюдження матеріалів, що пропагують насильство, расову або релігійну нетерпимість тощо);

–    вести відео чи аудіозапис без дозволу адміністрації бібліотеки;

–    копіювати аудіо або відеофайли без дозволу бібліотекаря.

7.4. У разі порушення користувачем Правил адміністрація бібліотеки залишає за собою право тимчасово або назавжди позбавити порушника права користування Інтернет-центром Черкаської обласної бібліотеки для дітей.

 

VІІІ. Обов'язки Бібліотеки з обслуговування користувачів.

 

8.1  Бібліотека зобов'язана:

–    ознайомлювати користувачів з „Правилами користування Бібліотекою”;

–     інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. додаткові за окрему плату;

–     створювати користувачам комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

–     дбати про культуру обслуговування користувачів;

–     формувати у користувачів потребу в книзі, інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

–     вивчати та максимально задовольняти запити користувачів;

–     задовольняти потреби читачів у створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань за інтересами (клубів, гуртків тощо);

–     систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

–     ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

–     не використовувати персональні дані користувачів Бібліотеки та відомості про їхні інтереси з будь-якою метою, крім тієї, що передбачена Статутом Бібліотеки;

–     звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки.

 

ІХ. Права Бібліотеки

 

9.1    Бібліотека має право:

–      розробляти на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні „Правила користування Бібліотекою” і затверджувати їх за погодженням з управлінням культури облдержадміністрації;

–      визначати зміст, напрямки та форми своєї діяльності;

–      визначати типи і види надходжень документів до фонду Бібліотеки та джерела його комплектування;

–      визначити умови використання бібліотечних фондів користувачами-фізичними та юридичними особами;

–      робити у встановленому порядку запити за вимогами користувачів на документи з фондів інших бібліотек;

–      встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

–      визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної Бібліотеці користувачами;

–      позбавляти окремих користувачів права відвідування Бібліотеки у порядку, визначеному даними Правилами, у разі їх (Правил) порушення;

–      захищати створені нею бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством.

 

Х.  Режим роботи Бібліотеки.

 

10.1 Режим роботи визначається „Правилами внутрішнього трудового розпорядку Комунального закладу „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради”, затвердженими загальними зборами колективу Бібліотеки і погодженими з управлінням культури облдержадміністрації.

10.2 Бібліотека обслуговує користувачів щодня, крім суботи, з 9 до 18 години (у п'ятницю та неділю – з 9 до 17 години).